Har polisen i Malmö upphävt grundlagen?

Polisen trakasserar protesterande romer – polisbeslut överklagas, anmäls av Centrum för Sociala Rättigheter för tjänstefel och till JO och DO. 

Den 23 mars i år riktade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter svidande kritik mot Sverige för just myndigheternas delaktighet i diskrimineringen av romer. Nu trappar polisen i Malmö upp sina insatser mot de fattiga EU-migranter och romer som nyligen tvingades ut i hemlöshet från akutboenden.

Sedan den 4 april har en grupp hemlösa romer protesterat utanför stadshuset i Malmö mot diskrimineringen som de utsätts för. Deras krav är blygsamma: att deras mänskliga rättigheter respekteras och hjälp att hitta någonstans att ställa upp husvagnar eller att erbjudas en annan övernattningsplats.

Polisen har varje dag och varje natt ingripit mot de protesterande romerna och bland annat beslagtagit madrasser och filtar. Ingripandena har präglats av godtycke och juridisk oklarhet. Poliserna har sällan kunnat uppge vilka lagbestämmelser de utgått från, och flera gånger har de uppgett motstridiga skäl.

När besluten har begärts ut har poliserna vägrat och ibland hånfullt förnekat att de är skyldiga att lämna skriftliga beslut eller att de ens skulle behöva ha ett formellt beslut överhuvudtaget. Särskilt allvarligt är att de som har insisterat på att polisen måste redogöra för vilka bestämmelser de utgår från har delgivits misstanke om brott mot ordningslagen.

Enligt Europadomstolen täcker församlingsfriheten såväl privata sammankomster som möten på allmän plats. Staten har inte bara en skyldighet att inte ingripa utan även en plikt att vidta positiva åtgärder. Demonstration är ett autonomt begrepp och det är inte upp till Malmöpolisen att avgöra hur det ska avgränsas. Det sköter Europadomstolen.

Polisens agerande är inte bara felaktigt, det utgör ett grovt övertramp. På flera punkter har polisen brustit, och det är tydligt att agerandet strider mot grundlag samt andra relevanta bestämmelser:

 • Myndighetsutövning ska ske med stöd av lag, vilket framgår av 1 kap 1 § Regeringsformen (RF). Vidare måste den skada som ett ingripande innebär stå i proportion till syftet med ingripandet.
 • Inskränkningar av demonstrationsfriheten får endast ske med stöd av lag, och får inte gå utöver vad som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle (2 kap 20 och 21 §§ RF). Polisen har inte tolkningsföreträde gällande vad som räknas som en demonstration. Den fria åsiktsbildningen och demokratin hotas om polisen tillåts ta ifrån människor deras grundläggande rättigheter så lättvindligt.
 • Polisen och andra myndigheter måste agera i överensstämmelser med Sveriges internationella förpliktelser beträffande de mänskliga rättigheterna. Vi vill här påminna att Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (EKMR) är gällande rätt i Sverige (se 2 kap 19 § RF).
 • All som är föremål för ett beslut har rätt att ta del av beslutet. Dessutom ska beslutet innehålla en motivering. Beslut ska ges skriftlig om så begärs. Detta framgår av förvaltningslagen, och polisens ingripanden enligt ordningslagen omfattas av dessa regler.

Mot bakgrund av polisens agerande arbetar Centrum för Sociala Rättigheter med följande rättsliga åtgärder för att komma till rätta med övertrampen:

 • Anmäla Polismyndigheten, region Syd till JO för att få granskat polisens vägran att lämna ut beslut eller meddela vilka lagrum deras ingripande hänför sig till. Som nämnts ovan får polisen inte agera utan stöd av lag, vilket är just vad de har gjort. Det är särskilt allvarligt att polisen dessutom anser sig helt sakna skyldighet att meddela beslut.
 • Överklaga polisens beslut att förverka egendom till förvaltningsrätten. Ordningslagens bestämmelser om att förverka och beslagta egendom tar främst sikte på olovlig försäljning, och det var knappast lagstiftarens intention att reglerna skulle användas för att stjäla hemlösa romers sista ägodelar. Centrum för Sociala Rättigheter vill få prövat hur polisens ingripande förhåller sig till grundläggande, rättsliga principer om legalitet, proprotionalitet, objektivitet och likabehandling.
 • Anmäla polismyndigheten för diskriminering av romer. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tidigare granskat Polismyndigheten i Skånes agerande vid registreringen av romer, och det finns anledning att på nytt utreda hur polisens agerande förhåller sig till diskrimineringsförbudet i 2 kapitlet 17 § Diskrimineringslagen.
 • Anmäla enskilda poliser och befäl samt polisledningen för tjänstefel. Alla polisingripanden kräver stöd i lag, denna princip är grundlagsfäst (1 kap 1 § RF). Därför måste även enskilda poliser och polisbefäl vara säkra på att beslut som de verkställer har stöd i lag. Ansvar för tjänstefel enligt 20 kapitlet 1 § Brottsbalken drabbar inte bara den som fattade ett felaktigt beslut utan även den som verkställer beslut som saknar lagstöd.

Centrum för Sociala Rättigheter ser allvarligt på situationen i Malmö, särskilt mot bakgrund av den färska kritiken från FN-kommittén för mänskliga rättigheter. Polisens agerande urholkar skyddet för samhällets mest utsatta människor. Vad som är värre, är att denna accelererande diskriminering av romer i sin tur ger näring åt antiziganism och rasistiska krafter.

Centrum för Sociala Rättigheter kommer att fortsätta arbeta för att med juridiska medel stärka gräsrotsrörelser som arbetar för romers rättigheter.

 

Filmmaterial från polisens ingripanden finns att se här.

 

Kontakta Centrum för Sociala Rättigheter

Tel: 040-64 33 877

Epost: kontakt@socialarattigheter.se

Kontakt

 

  3 comments for “Har polisen i Malmö upphävt grundlagen?

 1. Lisa
  2016-04-11 at 10:12

  Tack för det viktiga arbetet ni gör!

 2. Jan
  2016-04-11 at 16:00

  Vi behöver ansvarstagande politikere som löser detta nu.

 3. Percy Andersson
  2016-04-11 at 21:42

  Respekt och Tack CSR – Ni behövs verkligen och gör ett viktigt arbete!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *