Miljönämndens beslut om rättelse är överklagat

Centrum för Sociala Rättigheter har idag överklagat Miljönämnden Malmö stads beslut om rättelse från 2015-10-27. Vi har även begärt att Länsstyrelsen ska inhibera beslutet så att det inte verkställs. Överklagandet kan läsas i sin helhet här.

Vi ser allvarligt på att Malmö stad letar efter kryphål i lagen för att kunna avhysa de boende istället för att söka långsiktiga och hållbara lösningar. En viktig aspekt som ofta försvinner från den juridiska argumentationen är insikten om hur enkelt det egentligen vore för Malmö stad att lösa situationen med Sorgenfrilägret. Under alla turer kring lägret och de boende måste frågan ställas: varför har kommunen inte på något meningsfullt sätt verkat för en långsiktig och hållbar lösning. Det finns ett förslag om att tillhandahålla en enkel campingplats som drivs av de boende själva tillsammans med frivilligorganisationer. Liknande lösningar har använts framgångsrikt av andra kommuner. Men av handläggningen ges intrycket att Malmö Stad på allvar tror att problemet med fattiga romer som bosätter sig inom kommungränsen faktiskt är en sanitär olägenhet som ska städas bort. Det är talande att det är just Miljöförvaltningen som fått huvudansvaret för att lösa situationen. Samtidigt ska det inte glömmas att myndigheternas agerande inte alls är nytt, utan snarare det senaste kapitlet i den långa och tragiska historia av utanförskap, diskriminering och förnedrande behandling som romerna har fått utstå i Sverige sedan århundranden. Länsstyrelsen har nu fått en viktig uppgift att garantera att även de mest utsatta människorna i samhället garanteras sina grundläggande rättigheter.

Vi menar att Miljönämndens beslut om rättelse strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Rättelseinstitutet ska inte heller användas för att kringgå de boendes rätt till att få sin sak prövad i domstol. Det saknas särskilda skäl för rättelse, varmed Miljönämndens beslut måste anses vara orimligt. Rättelse ska inte vara ett medel för myndigheter att tillgripa när de genom sin egen bristfälliga handläggning inte kan verkställa sina egna beslut. Inte heller har beslutet föregåtts av en noggrann skälighetsbedömning där sociala hänsyn vägts in. Slutligen ska det understyrkas att de sociala konsekvenserna av en rivning av lägret inte på långa vägar är tillräckligt utredda.

Läs hela överklagandet här.

För mer information, kontakta oss:

Tel +46 (0) 704 30 90 98

kontakt@socialarattigheter.se

www.socialarattigheter.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *