Uttalande om boendet på Kontrapunkt

Centrum för Sociala Rättigheter är skarpt kritiska till hur Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad pressar Kontrapunkt till att lägga ner delar av sin stödverksamhet för hemlösa romer och EU-migranter. Vi vill därför kommentera juridiken och förklara hur kommunens agerande innebär att Malmö fortsätter att bortse från sina skyldigheter att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för de mest utsatta människorna i staden.

Stadsbyggnadskontoret i Malmö har meddelat att de kommer fatta beslut om att förelägga Kontrapunkt med ett vite om 500 000 kronor. Beslutet om föreläggandet är en påtryckning för att få Kontrapunkt att lägga ner den övernattningsverksamhet de just nu bedriver för många av de romer som för några månader sedan avhystes från sin boplats i Sorgenfrilägret. Centrum för Sociala Rättigheter vill påminna om den kritik som FN och Civil Rights Defenders riktade mot Malmö Stad och Miljöförvaltningen vid avhysningen av EU-medborgarna från lägret i november 2015.

Att Stadsbyggnadskontoret nu riktar påtryckningar mot Kontrapunkt för att stänga ner deras tillfälliga övernattningsverksamhet ska ses som ett led i de brott mot mänskliga rättigheter som belysts av organisationerna då de som i huvudsak övernattar på Kontrapunkt är personer som tidigare varit boende i lägret. Stadsbyggnadskontorets påtryckningar leder ännu en gång till att de romer som använder lokalen för övernattning kommer att förvisas till hemlöshet utan att bli erbjudna en alternativ boplats. Påtryckningarna ska således ses som en de facto avhysning av de boende.

Det ska även nämnas att det faktum att Stadsbyggnadskontoret lyfter frågan om att stänga ner övernattningsverksamheten nu och inte tidigare i höstas när lokalerna användes som övernattning för flyktingar ska ses som att beslutet riktas mot just romer som grupp och därför även är att se som diskriminerande mot denna grupp, eller att påtryckningarna i vart fall har en diskriminerande effekt mot just denna grupp. Detta styrks ytterligare av att Malmö stad själva bedrivit tillfällig härbärgesverksamhet för flyktingar i exempelvis idrottssalar men enbart erbjudit ett fåtal dagars övernattning för de romer som avhystes från Sorgenfrilägret.

Det ska understrykas att avhysningar aldrig får resultera i hemlöshet eller utföras med diskriminerande syfte eller effekt enligt konventionen om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter (CESCR, General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing: Forced Evictions (1997), paras 10 och 16. Se även Europeiska Sociala Stadgan/European Social Charter, art. 16, 30 och 31). Bestämmelserna i Europeiska Sociala Stadgan omfattar migranter oavsett deras rättsliga ställning (vilket framgår av beslut från The European Committee of Social Rights i ärende no. 67/2011, 11 september 2012).

Enligt Europadomstolen ska gruppen romer aldrig utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende, annat än vid en katastrofsituation, och att gruppen ska betraktas som särskilt utsatt och därför hanteras med större försiktighet (Winterstein och andra mot Frankrike, 27013/07,17, oktober 2013. Se här även Connors v. United Kingdom 66746/01, 27 maj 2004 och Yordanova och andra mot Bulgarien, 25446706, 24 april 2012).

Räddningstjänsten Syd har inte gjort bedömningen att det föreligger en akut säkerhetsrisk vad gäller brandsäkerheten utan har vid senaste kontrollen av Kontrapunkts lokaler bara gjort vissa anmärkningar på lokalernas brandsäkerhetsläge, vilka sedan har kraftigt överdrivits av Stadsbyggnadskontoret. Det finns inte heller några övriga omständigheter som pekar på att övernattning i lokalerna skulle innebära någon fara för hälsa eller säkerhet.

Centrum för Sociala Rättigheter vill även påminna att de bestämmelser om mänskliga rättigheter (däribland Europakonventionen) som är bindande för Sverige som stat omfattar all myndighetsutövning – också handlingar som utförs av kommunala myndigheter, nämnder och liknande, även då Stadsbyggnadskontoret.

Vill du veta mer om den här frågan eller vår verksamhet i övrigt, kontakta oss här.

  2 comments for “Uttalande om boendet på Kontrapunkt

 1. Eva Eriksson
  2016-03-29 at 22:27

  Det är ovärderligt att en organisation dom er bevakar och agerar i livsviktiga frågor, särskilt i fall som rör romer, den grupp som är ojämförbart mest diskriminerad i Europa. På samma gång är det hart när omöjligt att förstå politiker i den sammansättning som finns i Malmö: vad håller de på med??? Om de här är grågröna, vad kan ett skifte i politiken då innebära? Kan det bli värre?

 2. hijack
  2016-03-30 at 14:29

  finns det någon information från kommunen om när det när det här hotet om vräkning ska börja gälla, och då när kontrapunkt blir skyldig till böter? Är det gällande redan nu eller finns det en ”tidsram”?
  Det är förjävligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *